تبلیغات
(خورشید امامت(عج - نگاهى به دوران پس از ظهور
(خورشید امامت(عج

نگاهى به دوران پس از ظهور

دوران پس از ظهور حضرت مهدى (علیه السلام)، بدون شك، والاترین، شكوفاترین وارجمندترین فصل تاریخ انسانیّت است. دورانى كه وعدههاى خداوند در خلافت مؤمنان و امامت مستضعفان وراثت صالحان عملى مىگردد و جهان با قدرت الهى آخرین پرچمدار عدالت و توحید، صحنه شكوهمندترین جلوههاى عبادت پروردگار مىشود.

در احادیث مختلفه، گوشههایى از عظمت آن دوران به تصویر كشیده شده است:

1 ـ حاكمیت اسلام در سراسر هستى:

امام باقر (علیه السلام) در تفسیر این آیه از قرآن كریم: «و قاتلوهم حتى لاتكون فتنة و یكون الدّین للّه»( [23] ) مىفرماید:

«تأویل این آیه هنوز نیامده است. پس زمانى كه تأویل آن فرا رسد، آنقدر از مشركین كشته مىشوند تا بقیّه، خداى عزّوجلّ را به آیین توحید پرستش نمایند و هیچ آثارى از شرك باقى نماند، و این امر در قیام قائم ما، تحقق خواهد یافت».

امام صادق (علیه السلام) نیز فرمود: «اذا قام القائم لایبقى أرض اِلاّ نودى فیها شهادة أن لا اِله اِلاّ اللّه و أنّ محمداً رسول اللّه».( [24] )

«زمانى كه حضرت قائم قیام كند، هیچ سرزمینى نمىماند مگر اینكه نداى شهادتین ـ لا اِله اِلاّ اللّه و محمد رسول اللّه ـ در آن طنین اندازد».

2 ـ اقامه كامل حدود الهى:

امام كاظم (علیه السلام) در تفسیر آیه شریفه «یحیى الأرض بعد موتها»( [25] ) با اشاره به قیام حضرت مهدى (علیه السلام) فرمود:

(ادامه در ادامه مطلب)

نگاهى به دوران پس از ظهور

دوران پس از ظهور حضرت مهدى (علیه السلام)، بدون شك، والاترین، شكوفاترین وارجمندترین فصل تاریخ انسانیّت است. دورانى كه وعدههاى خداوند در خلافت مؤمنان و امامت مستضعفان وراثت صالحان عملى مىگردد و جهان با قدرت الهى آخرین پرچمدار عدالت و توحید، صحنه شكوهمندترین جلوههاى عبادت پروردگار مىشود.

در احادیث مختلفه، گوشههایى از عظمت آن دوران به تصویر كشیده شده است:

1 ـ حاكمیت اسلام در سراسر هستى:

امام باقر (علیه السلام) در تفسیر این آیه از قرآن كریم: «و قاتلوهم حتى لاتكون فتنة و یكون الدّین للّه»( [23] ) مىفرماید:

«تأویل این آیه هنوز نیامده است. پس زمانى كه تأویل آن فرا رسد، آنقدر از مشركین كشته مىشوند تا بقیّه، خداى عزّوجلّ را به آیین توحید پرستش نمایند و هیچ آثارى از شرك باقى نماند، و این امر در قیام قائم ما، تحقق خواهد یافت».

امام صادق (علیه السلام) نیز فرمود: «اذا قام القائم لایبقى أرض اِلاّ نودى فیها شهادة أن لا اِله اِلاّ اللّه و أنّ محمداً رسول اللّه».( [24] )

«زمانى كه حضرت قائم قیام كند، هیچ سرزمینى نمىماند مگر اینكه نداى شهادتین ـ لا اِله اِلاّ اللّه و محمد رسول اللّه ـ در آن طنین اندازد».

2 ـ اقامه كامل حدود الهى:

امام كاظم (علیه السلام) در تفسیر آیه شریفه «یحیى الأرض بعد موتها»( [25] ) با اشاره به قیام حضرت مهدى (علیه السلام) فرمود:

«مراد این نیست كه خداوند زمین را با باران زنده مىكند، بلكه خداوند مردانى را بر مىانگیزد كه زمین را با احیاى عدالت و اقامه حدود الهى زنده مىسازند».( [26] )

3 ـ احیاى قرآن و معارف قرآنى:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) با اشاره به قیام حضرت مهدى (علیه السلام) فرمودند:

«كأنّى أنظر إلى شیعتنا بمسجد الكوفة. و قد ضربوا الفساطیط یعلّمون النّاس القرآن كما أنزل.»( [27] )

«گویا شیعیان ما اهلبیت را مىبینم كه در مسجد كوفه گرد آمده و خیمههایى زدهاند و در آنها قرآن را آنچنانكه نازل شده است به مردم مىآموزند».

مولا على (علیه السلام) در خطبهاى دیگر، در باره عمل كَردِ حضرت مهدى(علیه السلام) پس از ظهور فرمودند:

«یعطف الهوى على الهدى اذا عطفوا الهدى على الهوى و یعطف الرأى على القرآن اذا عطفوا القرآن على الرأى.»( [28] )

«آن هنگام كه مردم هدایت را تابع هواى خویش قرار داده باشند، او مىآید و خواستههاى نفسانى را به تبعیّت از هدایت مىكشاند.

و آن زمان كه مردم قرآن را مطابق نظر و رأى خود توجیه كرده باشند، او مىآید و رأى و اندیشه را به خدمت قرآن مىگیرد و آن را در مطابقت با قرآن شكل مىبخشد».( [29] )

4 ـ گسترش عدالت و رفع ستم:

رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود: «المهدى من ولدى، تكون له غیبة. ادا ظهر یملأ الأرض قسطاً وعدلا كما ملئت ظلماً و جوراً.»( [30] )

«مهدى(علیه السلام) از فرزندان من است. او را غیبتى هست. زمانى كه ظهور كند، زمین را از قسط و عدل پر سازد چنانكه از ظلم و جور پر شده باشد».

این حدیث و نظایر آن، در كتب شیعه و سنى، از شهرت و تواتر فوق العادهاى برخودار است. و در اغلب آنها عناوین قسط و عدل در كنارهم آمده است كه یقیناً فرقهایى با یكدیگر دارند. مانند اینكه گفتهاند: عدل اعم از قسط است. قسط فقط رعایت حق دیگران است و عدل، رعایت حق همه چیز و همه كس; قسط فقط در مورد دیگران بكار مىرود و عدل در مورد رابطه انسان باخود، باخدا و با دیگران; قسط ضد جور است و عدل ضد ظلم.

5 ـ تجدید اسلام:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: «اذا قام القائم (علیه السلام) دعا الناس إلى الاسلام جدیداً».( [31] )

«زمانى كه حضرت قائم (علیه السلام) قیام مىكند مردم را مجدّداً به اسلام فرا مىخواند».

دوران پر فراز و نشیب پس از رحلت پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) و روى كار آمدن اسلام خلافت، موجبات تحریف و توجیه مبانى اسلامى و معارف دینى را فراهم كرد. و دور ماندن مردم از اهلبیت (علیهم السلام) كه پاسداران حریم اسلام ناب محمّدى بودند، خصوصاً در دوران غیبت طولانى امام زمان(علیه السلام)، چنان فكر و اندیشه مسلمین را با حقایق وحى بیگانه كرد كه امام صادق (علیه السلام) به دنبال همان فرمایش فوق مىفرماید:

«او دو باره مردم را به اسلام دعوت مىكند و به امرى هدایت مىكند كه از میان رفته است و مردم، از مسیر آن گمراه شدهاند. همانا حضرت قائم (علیه السلام)، «مهدى» نامیده شده است به خاطر آنكه به امرى گم شده هدایت مىكند و «قائم» نامیده شد از آن رو كه به «حق» قیام مىكند».( [32] )

امام باقر(علیه السلام) در باره سیره حضرت مهدى(علیه السلام) فرمود:

«آنچه را پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) انجام داد او نیز انجام مىدهد، بنیانهاى پیشین را در هم مىشكند، چنانكه رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم) امر جاهلیت را در هم شكست، و او اسلام را دو باره از سر مىگیرد. «و یستأنف الاسلام جدیداً».( [33] )

6 ـ كمال دانش و معرفت:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: «علم بیست و هفت حرف است ـ بیست و هفت قسمت دارد ـ همه معارفى كه پیامبران صلوات اللّه علیهم آوردهاند، دو حرف است. پس مردم تا امروز بیش از این دو حرف را نشناختهاند. «فاذا قام قائمنا أخرج الخمسة و العشرین حرفاً فبثَّها فى النّاس و ضممّ الیها الحرفین» پس زمانى كه قائم ما قیام كند بیست و پنج حرف دیگر را ظاهر ساخته و با آن دو حرف قبلى ضمیمه ساخته و در بین مردم منتشر گرداند».( [34] )

ابزار دانش اندوزى آنچنان گسترش مىیابد و فراگیرى معارف آنقدر آسان مىشود كه همگان در همه جا به زینت علم و معرفت دست مىیابند و از دانش یكدیگر بىنیاز مىشوند.

امام باقر (علیه السلام) فرمود:

«تؤتون الحكمة فى زمانه، حتّى أنّ المرأة لتقضى فى بیتها بكتاب اللّه تعالى و سنّة رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم)».( [35] )

«در زمان حضرت مهدى (علیه السلام)، به دانش و حكمت دست مىیابید تا آنجا كه زن در خانهاش، بر اساس كتاب خداى تعالى و سنّت رسولخدا (صلى الله علیه وآله وسلم) قضاوت مىكند».

و امیرالمؤمنین (علیه السلام) در باره دوران پس از ظهور مهدى (علیه السلام)فرمود:

«یُقذف فى قلوبهم العلم، فلایحتاج مؤمن إلى ماعند اخیه من علم».( [36] )

«دانش در دلهاى مؤمنین انداخته مىشود، در آن زمان مؤمن، نیازى به دانش برادر ایمانى خویش پیدا نمىكند».

7 ـ رشد عقلى:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: «اذا قام قائمنا وضع اللّه یده على رئوس العباد فجمع بها عقولهم و كملت به احلامهم».( [37] )

«آن زمان كه قائم ما (علیه السلام) قیام كند، خداوند دستش را بر سر بندگان گذارد و بدین وسیله عقول آنان را جمع كند و سامان بخشد و فكر و اندیشه آنان را كامل گرداند».

اگر پذیرفته باشیم كه «همه خوبىها را به عقل مىتوان دریافت».( [38] )

و «دین انسان به عقل اوست و هر كه عقل ندارد دین ندارد».( [39] )

و «عقل راهنماى انسان مؤمن است».( [40] )

و «دین شخص، استقامت نیابد مگر آنكه عقل وى استقامت یابد».( [41] )

و دین شخص را باید به میزان عقل او سنجید كه «نباید اسلام كسى شما را به شگفت آورد، مگر زمانى كه كنه و عمق عقل او را در یابید».( [42] )

و ارزش عمل خیر را باید به مقدار عقل شخص دریافت كه «مردم كارهاى شایسته مىكنند، امّا پاداش خویش را روز قیامت به قدر عقولشان دریافت مىدارند».( [43] )

اگر كلام پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) را ـ در آنچه نسبت به اهمیت عقل و نقش حیاتى آن ذكر شد ـ باور داشته باشیم، بهترین رهآورد ظهور حضرت مهدى(علیه السلام)را در همین ویژگى جستجو مىكنیم. از آن رو كه ریشه همه مشكلات ما ـ در نفس ابتلاى به غیبت و در خسارتهایى كه به دنبال غیبت مولایمان دامنگیرمان شده ـ در كم سویى نور عقل، و تیرگى آیینه اندیشه صحیح است.

8 ـ امنیّت و آسایش:

در زمان او «گوسفند وگرگ» و «گاو و شیر» و «انسان و مار» به امنیت مىرسند( [44] ) از صحف ادریس (علیه السلام) نقل شده:

«در زمان خروج قائم آل محمد (صلى الله علیه وآله وسلم)امنیت به زمین بخشیده مىشود، ضرر رسانیدن و ترس از یكدیگر از بین مىرود. درندگان و حیوانات اهلى بین مردم زندگى مىكنند و برخى از آنان برخى دیگر را آزار نمىرسانند».( [45] )

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: «تمشى المرئة بین العراق و الشام لاتضع قدمیها اِلاّ على النبات و على رأسها زینتها. لایهیجها سبع ولاتخافه».( [46] )

«در دولت حضرت مهدى (علیه السلام) زنى بین عراق و شام راه مىپیماید در حالى كه گامش را ـ از كثرت آبادانى زمین ـ جز بر سبزه و گیاه نمىنهد. و با اینكه زینت و زیور خویش را بر سر و چهره دارد هیچ درندهاى به او حمله نمىكند و آن زن ـ در اثر اطمینان به امنیّت موجود ـ ترسى به دل راه نمىدهد».

9 ـ یگانگى و اتحاد و محبّت:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) از رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) مىپرسد: آیا مهدى (علیه السلام)از بین ما، خاندان محمد (صلى الله علیه وآله وسلم) است یا از غیر ماست؟ رسولخدا مىفرماید:

«نه; بلكه از بین ماست. خداوند دین را به او خاتمه مىبخشد چنانكه به ما آغاز فرمود. و مردم به وسیله او از فتنهها رهایى مىیابند چنانكه به وسیله ما از شرك نجات یافتند. و خداوند به وسیله او بعد از دشمنى و فتنه، الفت برادرانه ایجاد مىكند چنانكه بوسیله ما بعد از دشمنى شرك، الفت در دین ایجاد فرمود.»( [47] )

و امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: «و یؤلّف به بین القلوب المختلفه».( [48] )

«و خداوند به وسیله حضرت مهدى (علیه السلام) بین دلهاى مخالف، الفت و دوستى ایجاد مىكند».

و در حدیثى دیگر فرمود: «لوقد قام قائمنا، لأنزلت السماء قطرها ولأخرجت الأرض نباتها و اذهبت الشحناء من قلوب العباد».( [49] )

«اگر قائم ما قیام نماید، آسمان، بارانش را نازل كند و زمین، گیاهانش را برویاند و كینه و دشمنى و ستیزهجویى از دلهاى بندگان برود».

10 ـ تطهیر زمین از گناه:

امام صادق(علیه السلام) در بیان حال مردم پس از ظهور مهدى(علیه السلام)فرمود:

«و لا یعصون اللّه عزّوجلّ فى ارضه».( [50] ) در زمین به نافرمانى خدا نمىپردازند.

نوع مطلب : مقالات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ
نظرسنجی
به نظر شما کدام قسمت وبلاگ بهتر است؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :